Hỗ trợ gọi vốn & Kết nối đầu tư

Hỗ trợ gọi vốn và Kết nối đầu tư Marketing 75% Development 80% Marketing...

Thương mại hóa & Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa và chuyển giao công nghệ Marketing 75%...