Mr. Lê Toàn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm NSSC

Ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ khoa học và công nghệ

Phone

 

E-mail