Mr. Chu Quang Thái

Chuyên gia Đổi mới sáng tạo

Mr. Trần Văn Thuấn

Chuyên gia sở hữu trí tuệ

Mr. Lê Toàn Thắng

Phó Giám đốc Trung tâm NSSC

Martin Simon

Design Expert

Thomas Tran

Chuyên gia sở hữu trí tuệ

Robert Pineda

Project Manager